ปัญหาของใบยนิยอมให้ฉดีวคัซนีไฟเซอร์(Comirnaty)สําหรบันักเรยีนชนั้มธัยมศึกษาปที่ี1-6หรอืเทยีบเทา่

ปัญหาของใบยินยอมให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์.pdf