https://rookon.com/read-blog/13

บทสนทนาระหว่าง ศ. สุจริต ภักดี และ อ. อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
rookon.com

บทสนทนาระหว่าง ศ. สุจริต ภักดี และ อ. อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง

ข้อมูลสำคัญระหว่าง อาจารย์ แพทย์ เกี่ยวกับเรื่อง mRNA วัคซีน