ปัญหาของใบยนิยอมให้ฉดีวคัซนีไฟเซอร์(Comirnaty)สําหรบันักเรยีนชนั้มธัยมศึกษาปที่ี1-6หรอืเทยีบเทา่

ปัญหาของใบยินยอมให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์.pdf

https://rookon.com/read-blog/13

บทสนทนาระหว่าง ศ. สุจริต ภักดี และ อ. อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
rookon.com

บทสนทนาระหว่าง ศ. สุจริต ภักดี และ อ. อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง

ข้อมูลสำคัญระหว่าง อาจารย์ แพทย์ เกี่ยวกับเรื่อง mRNA วัคซีน
เกี่ยวกับ

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโดย นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมณ์ ณ พัทลุง