ปัญหาของใบยนิยอมให้ฉดีวคัซนีไฟเซอร์(Comirnaty)สําหรบันักเรยีนชนั้มธัยมศึกษาปที่ี1-6หรอืเทยีบเทา่

ปัญหาของใบยินยอมให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์.pdf

https://rookon.com/read-blog/13

บทสนทนาระหว่าง ศ. สุจริต ภักดี และ อ. อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
rookon.com

บทสนทนาระหว่าง ศ. สุจริต ภักดี และ อ. อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง

ข้อมูลสำคัญระหว่าง อาจารย์ แพทย์ เกี่ยวกับเรื่อง mRNA วัคซีน

https://rookon.com/read-blog/17

การฉีดไฟเซอร์ในเด็ก 5-11 ปี
rookon.com

การฉีดไฟเซอร์ในเด็ก 5-11 ปี

คลิปอธิบาย การฉีดไฟเซอร์ในเด็ก 5-11 ปี โดย นพ. อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง

https://rookon.com/read-blog/26

นพ. อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง – เทคนิคการหลอกลวงทางจิตวิทยา
rookon.com

นพ. อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง – เทคนิคการหลอกลวงทางจิตวิทยา

นพ. อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง – เทคนิคการหลอกลวงทางจิตวิทยา

https://rookon.com/read-blog/36

ความจริงของโควิด 19 – นพ. อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
rookon.com

ความจริงของโควิด 19 – นพ. อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง

ความจริงของโควิด 19 – นพ. อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
เกี่ยวกับ

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโดย นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมณ์ ณ พัทลุง