Vaccine Injury Cover Image
Vaccine Injury Profile Picture
59 สมาชิก

image

image
เกี่ยวกับ

กลุ่มนี้ รวบรวมอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลจริง รวมไปถึงการเสียชีวิตของผู้คน หลังจากที่ได้รับวัคซีนไปแล้ว